CÍLE A OBSAH PROJEKTU

Obecné cíle

Obecným cílem projektu je zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel pěti dotčených regionů v ČR (Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Královehradecký a Pardubický kraj, Zlínský kraj a Jihomoravský kraj) prostřednictvím přípravy 13 vzdělávacích modulů v těchto tematických oblastech:

 • Základní občanská gramotnost vedoucí k naplňování cílů funkční občanské společnosti a odpovědného životního stylu.
 • Lidská práva a společensko-právní gramotnost především z hlediska podpory místního společenství, místní demokracie, participace na veřejném dění.
 • Aktivní občanství a rozvoj lokálních prostředí a regionů v globálních souvislostech.

Výše uvedeného cíle bude dosaženo realizací šesti klíčových aktivit. Jejich podstatou je v první fázi příprava vzdělávacích modulů v jednotlivých regionech pod vedením žadatele nebo jeho partnerů. V druhé fázi dojde k pilotnímu ověření všech 13 vzdělávacích modulů dle předem nastavených podmínek. Poslední fáze je spojena se zpětnou vazbou a zapracováním připomínek do připravovaných výstupů – studijních a vzdělávacích materiálů k jednotlivým modulům. Kontrolní mechanismus tvoří v každém regionu oponentská skupina, která připomínkuje veškeré výstupy projektu a doporučuje jejich další úpravy.

Projekt bude zakončen konferencemi v každém regionu. Zde budou představeny výsledky projektu, tj. jednotlivé vzdělávací moduly, jejich obsah, formy výuky. Součástí bude tisková konference pro regionální i celostátní média a burza vzdělávacích příležitostí v oblasti dalšího vzdělávání.


Konkrétní zaměření projektu

Obecný cíl projektu bude dosažen naplněním několika následujících specifických cílů:

 • Prohloubit a obohatit nabídku dalšího vzdělávání cílových skupin. Tato nabídka by se měla stát součástí systému dalšího vzdělávání v dotčených regionech a měla by obohatit tento systém o vzdělávací programy, které díky využití moderních interaktivních metod zvýší kvalitu a dostupnost dalšího vzdělávání.
 • Umožnit cílovým skupinám získání poznatků, praktických dovedností a zkušeností z oblastí, které jsou pro dané regiony prioritní.
 • Využít inovativní formy pro vzdělávání dospělých a ověřit jejich efektivitu a účinnost v rámci pilotních kurzů.
 • Přispět k rozvoji dotčených regionů prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů tak, aby se zvýšila socioekonomická stabilita nejen konkrétních členů cílových skupin, ale rovněž subjektů a území (obec, neziskové a další veřejně prospěšné organizace) v rámci kterých jsou členové cílových skupin aktivní.
 • Vytvořit prostor pro setkávání a vzájemnou komunikaci lidí, které spojuje společný zájem o nabízená vzdělávací témata a vytvořit tak přirozené podmínky pro vzájemné poznání a sdílení zkušeností.

Vzdělávací moduly

Seznam jednotlivých vzdělávacích modulů včetně jejich hodinových alokací:

 1. ODPOVĚDNÉ SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ S DŮRAZEM NA UDRŽITELNOU A ODPOVĚDNOU SPOTŘEBU SPOJENOU S UDRŽITELNOU VÝROBOU.  (24 hodin)
 2. ROZVOJ VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU Z HLEDISKA OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ.  (16 hodin)
 3. AKTIVNÍ PŘÍSTUP K OBHAJOBĚ SVÝCH PRÁV A K ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O SVÝCH PRÁVECH.  (16 hodin)
 4. MULTIKULTURALISMUS A PREVENCE EXTREMISMU.  (24 hodin)
 5. PREVENCE KRIMINALITY, ŠIKANY, PSYCHICKÉHO NÁSILÍ.  (16 hodin)
 6. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.  (14 hodin)
 7. AKTIVNÍ OBČANSTVÍ A PARTICIPACI OBČANŮ NA VEŘEJNÉM DĚNÍ.  (24 hodin)
 8. VZDĚLÁVÁNÍ K DEMOKRATICKÝM HODNOTÁM.  (24 hodin)
 9. ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM.  (20 hodin)
 10. ODOPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉMU ROZVOJI.  (20 hodin)
 11. VZTAK K MÉDIÍM A INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM.  (10 hodin)
 12. DOBROVOLNICTVÍ.  (10 hodin)
 13. VZTAH K REGIONU, K LOKÁLNÍMU SPOLEČENSTVÍ.  (106 hodin)